Verzoek Wet open overheid (WOO)

Iedereen mag informatie opvragen over wat Werkleerbedrijf Lucrato doet. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Naast een verzoek om informatie openbaar te maken, kunt u ook hulp vragen bij het vinden van informatie over Werkleerbedrijf Lucrato dat al openbaar gemaakt is.

Werkleerbedrijf Lucrato maakt zelf al veel informatie openbaar:

Opvragen van informatie

Als u op zoek bent naar informatie over Werkleerbedrijf Lucrato die nog niet openbaar is, dan kunt u deze informatie bij ons opvragen via een woo-verzoek. Hoe dat in z'n werk gaat, leest u hieronder.

U kunt een woo-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen, of welk document u wilt ontvangen;

  • Werkleerbedrijf Lucrato de informatie in bezit heeft;

  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, foto, video of in een digitaal bestand.

U kunt een woo-verzoek via ons online formulier indienen (onderaan deze pagina) of via de post versturen naar:
Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
o.v.v. Woo.

Vergeet niet om een postzegel te plakken. Er zijn geen kosten voor het indienen van een woo-verzoek. Wij versturen de gevraagde informatie bij voorkeur via e-mail.

Legitimeren

Als het gaat om een verzoek voor uzelf: als het niet mogelijk is om uw identiteit vast te stellen op basis van de bij ons aanwezige gegevens, dan kunnen we op een later moment vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Dient u een woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of een ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een bewijs waaruit blijkt dat u namens deze persoon of organisatie mag handelen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort).

Wat gebeurt daarna?

Werkleerbedrijf Lucrato reageert binnen vier weken op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met twee weken, als dat nodig is. Hierover ontvangt u een bericht. Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval maken wij afspraken met u over de verdere afhandeling.

Reageren wij niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen of - nadat u ons in gebreke heeft gesteld - een beroep bij de rechtbank indienen.

Afwijzing van het woo-verzoek

Werkleerbedrijf Lucrato wijst uw verzoek af als het gaat om een of meerdere van de redenen voor weigering die in de woo gelden. Bijvoorbeeld wanneer de gevraagde informatie de veiligheid van onze medewerkers schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. Het kan ook zijn dat Werkleerbedrijf Lucrato documenten voor een deel openbaar maakt. Dan worden andere delen van documenten onleesbaar gemaakt. Wanneer de gevraagde informatie niet openbaar wordt gemaakt, leggen we dit in het woo-besluit uit.  Als u het niet eens bent met een woo-besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Opvragen van openbare informatie

Bent u op zoek naar openbare informatie van Werkleerbedrijf Lucrato en wilt u hulp daarbij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. De woo-contactpersoon neemt contact met u op.

Waarover gaat uw bericht? *