Privacyverklaring kandidaten Participatiewet

 1. Inleiding

U heeft een beroep gedaan op de Participatiewet en bent door uw gemeente doorverwezen naar Werkleerbedrijf Lucrato. Met het oog op een goede dienstverlening heeft Werkleerbedrijf Lucrato verschillende persoonsgegevens van u nodig. Een deel van de benodigde persoonsgegevens ontvangen wij van uw gemeente. Een ander deel vragen wij zelf aan u met ons te delen.

Met de persoonsgegevens die wij van u en uw gemeente ontvangen, gaan wij zeer zorgvuldig om. In deze privacyverklaring willen wij u graag uitleggen hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Hierbij valt te denken aan naam of telefoonnummer maar ook aan geboortedatum of Burger Service Nummer (BSN). Naast deze persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw arbeidsmogelijkheden of beperkingen.

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw gemeente heeft een deel van haar taken uit de Participatiewet overgedragen aan Werkleerbedrijf Lucrato. Dat betekent dat wij ons inspannen u te ondersteunen en te begeleiden naar werk. Uw persoonsgegevens hebben wij daarbij nodig om (bijvoorbeeld):

 • U uit te nodigen voor een gesprek;
 • Een dossier voor u aan te leggen;
 • U door te verwijzen naar een jobcoach;
 • U in te schrijven voor een sollicitatiecursus;
 • Uw mogelijkheden, belemmeringen en uitdagingen met betrekking tot werk in kaart te brengen;
 • Werkgevers te attenderen op uw cv;
 • Een proefplaatsing bij een werkgever te regelen;
 • Uw gemeente te informeren over het verloop en de uitkomst van onze dienstverlening aan u;
 • Voor statistische doeleinden.
 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u en uw gemeente krijgen worden alleen door ons verwerkt. Wij schakelen daarbij geen derden in. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan zijn wij te bereiken op het volgende adres en telefoonnummer:

Werkleerbedrijf Lucrato

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Egerlaan 15

73314 AD  Apeldoorn

Tel. 055 549 25 73

e-mail: privacy@lucrato.nl

 1. Wat is de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wet

De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens is terug te voeren op de Participatiewet. In deze wet is bepaald dat als u een beroep doet op de Participatiewet u bepaalde persoonsgegevens aan uw gemeente dient te verstrekken.

De persoonsgegevens die wij van uw gemeente ontvangen en de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zijn gegevens die u, gelet op uw beroep op de Participatiewet, verplicht bent te verstrekken.

Toestemming

In principe zullen wij u niet vragen om persoonsgegevens met ons te delen als daartoe geen wettelijke verplichting bestaat. Mocht dat toch voorkomen dan zullen wij dat aangeven. Daarbij zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen de betreffende persoonsgegevens (toch) te mogen verwerken. U kunt weigeren toestemming te geven of, als u wel toestemming geeft, deze toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u weigert ons persoonsgegevens te verstrekken terwijl u daar op grond van de wet wel toe verplicht bent, zullen wij uw gemeente daarover moeten informeren. De gemeente zal daarop kunnen beslissen dat en welke gevolgen uw weigering heeft voor uw aanspraken onder de Participatiewet.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Werkleerbedrijf Lucrato heeft regelmatig contact met andere organisaties zoals met uw gemeente en het UWV. In dit kader valt ook te wijzen op contacten met bijvoorbeeld jobcoaches en werkgevers. Met het oog op een juiste uitvoering van onze dienstverlening delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke organisaties. Dit doen wij echter alleen als daarvoor een goede reden is en het noodzakelijk is.  Voor deze organisaties geldt bovendien dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruik voor het doel waarvoor zij deze persoonsgegevens van ons hebben gekregen. Zij mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen gebruik inzetten of aan derden verstrekken.

Naast bovenbedoelde organisaties delen wij, op grond van een wettelijke verplichting, een zeer beperkt deel van uw persoonsgegevens met het CBS.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In wet- en regelgeving is aangegeven hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen, en soms moeten, worden. Ook uw gemeente heeft regels opgesteld met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens. Werkleerbedrijf Lucrato volgt deze regels nauwkeurig. Uw persoonsgegevens worden hierdoor niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en toegestaan is.

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Werkleerbedrijf Lucrato heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo maken wij gebruik van wachtwoorden, tokens en beveiligd e-mailverkeer. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens slechts toegankelijk voor die medewerkers die betrokken zijn bij dienstverlening aan kandidaten onder de Participatiewet. De overige medewerkers hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Bovendien geldt dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben. Het is hen daardoor niet toegestaan uw persoonsgegevens met derden te delen.

 1. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft verschillende rechten waar het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder hebben wij deze rechten puntsgewijs weergegeven.

9.1 Inzage

U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Werkleerbedrijf Lucrato van u heeft. Als u ons verzoekt om deze inzage dan streven wij ernaar de betreffende persoonsgegevens binnen vier weken aan u te verstrekken.

9.2 Aanpassing en aanvulling

Indien de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet juist en / of niet volledig zijn, heeft u het recht uw persoonsgegevens te verbeteren en / of aan te vullen. Een aanpassing en / of aanvulling van uw persoonsgegevens zullen wij zoveel als mogelijk binnen vier weken verwerken. Als het een aanvulling of aanpassing betreft van persoonsgegevens die wij van uw gemeente hebben ontvangen, zullen wij u doorverwijzen naar uw gemeente. Een aanvulling of aanpassing van deze persoonsgegevens kunnen wij niet verwerken.

9.3 Verwijdering

Onder omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben;
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming en u uw toestemming intrekt;
 • U bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en vast komt te staan dat dat bezwaar gegrond is;
 • Wij op grond van de wet al verplicht waren uw persoonsgegevens te verwijderen.

9.4 Beperking

Onder omstandigheden, meestal in combinatie met een van de bovengenoemde rechten, heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegeven te beperken. In de praktijk betekent dit dat de verwerking van uw persoonsgegevens zal worden opgeschort totdat uitvoering is gegeven aan een van de bovengenoemde rechten.

9.5 Overdraagbaarheid

U heeft het recht de persoonsgegevens waarover wij beschikken over te dragen aan een andere organisatie. U kunt in dat licht van ons vragen uw persoonsgegevens in een gangbare vorm aan u te verstrekken. Ook kunt u van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens aan een andere organisatie overdragen.

9.6 Bezwaar

Indien uw specifieke situatie daartoe aanleiding geeft, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij dat beoordelen en daaraan, zo nodig, gevolg geven.

9.7 Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming per e-mail: privacy@lucrato.nl en telefonisch op 055 – 549 2573. Wij zullen proberen zo spoedig mogelijk aan de klacht tegemoet te komen en deze weg te nemen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan kunt u uw klacht ook richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt daarvoor terecht op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

 1. Hoe kunt u gebruikmaken van uw rechten?

Indien u gebruik wilt maken van één van uw bovenbeschreven rechten kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Werkleerbedrijf Lucrato. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming treft u hierboven onder punt 4. Geef in uw verzoek duidelijk aan op welk recht u precies een beroep doet en waarom u dat doet.

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren. Voordat wij  inhoudelijk reageren op uw verzoek kunnen wij u vragen om een bewijs van uw identiteit. Mochten wij niet binnen vier weken inhoudelijk op uw verzoek kunnen reageren dan laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten. In dat geval wordt de termijn waarbinnen wij zullen reageren verlengd tot maximaal acht weken.