Jobcoaching

Een jobcoach ondersteunt een werknemer met een persoonlijk training- of inwerkprogramma op zijn of haar werk. De jobcoach begeleidt daarnaast ook u als  werkgever. Aan het eind van een geslaagd jobcoaching-traject kan de werknemer zelfstandig, zonder inzet van een jobcoach, zijn werk uitvoeren[1].


Doelgroep

Jobcoaching wordt aangeboden aan mensen die wonen in de gemeenten Apeldoorn, Epe of Heerde en die gebruik maken van een uitkering of aan onderstaande algemene voorwaarden voldoen.


Inkoop & leveringsvoorwaarden

Voor alle jobcoachtrajecten zijn de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden van Werkleerbedrijf Lucrato van toepassing. Om als werknemer deel te nemen aan een jobcoaching-traject door Werkleerbedrijf Lucrato moet voldaan worden aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

 • De werkzoekende of werknemer woont in de gemeente Apeldoorn, Epe of Heerde;
 • Het gaat om een reguliere dienstbetrekking (kenmerken: persoonlijke arbeid verrichten, gezagsverhouding en loon) of een proefplaatsing als voorbereiding op een reguliere dienstbetrekking;
 • De dienstbetrekking duurt tenminste 6 maanden;
 • Een eventuele proefplaatsing duurt maximaal 3 maanden;
 • De werkzoekende of werknemer kan zonder (tijdelijke) jobcoaching niet groeien naar een werksituatie waarin hij/zij uiteindelijk zonder of met minder begeleiding regulier aan het werk is.

Algemene voorwaarden jobcoaching volledig arbeidsvermogen

Werkzoekenden/ werknemers zonder verminderde loonwaarde, arbeidshandicap of doelgroep verklaring (al dan niet resulterend in een Doelgroepenregister registratie) kunnen aanspraak maken op jobcoaching vanuit Werkleerbedrijf Lucrato. In dat geval moeten zij voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • De werknemer maakte voor de plaatsing of gedurende de proefplaatsing gebruik van een voorziening uit de Participatiewet.
 • Jobcoaching kan alleen aangevraagd worden bij de eerste plaatsing volgend op het na het beëindigen van de Participatiewet uitkering tot maximaal 6 maanden na de start van de plaatsing
 • Termijn van jobcoaching is, zoals beschreven in de algemene verordening, maximaal een half Met daarbij een mogelijke verlening.

 

Algemene voorwaarden jobcoaching kandidaten met arbeidsbeperkingen

 • De werkzoekende voor wie de jobcoaching wordt aangevraagd moet een doelgroep verklaring hebben of gebruik maken van de praktijkroute om de verminderde loonwaarde aan te tonen
 • Termijn van jobcoaching is maximaal een half Met daarbij een mogelijke verlening.
 • Bij proefplaatsing kan jobcoaching al ingezet worden na overleg en afstemming met de opdrachtgever van Werkleerbedrijf Lucrato.
 • Het advies van het loonwaarderapport dient, indien aanwezig, meegenomen te worden in de aanvraag.

Voorwaarden externe jobcoachorganisaties (opdrachtnemers)

 • Opdrachtnemer beschikt over vakbekwaam personeel dat de jobcoaching uitvoert. De jobcoach heeft:
  • een hbo-opleiding of hbo-werk- en -denkniveau;
  • een opleiding(module) voor jobcoach gevolgd, of;
  • is in de praktijk binnen de organisatie als zodanig (aantoonbaar) opgeleid.
 • Zonder geaccordeerd plan is er geen sprake van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en werkbedrijf Lucrato.


Inhoud jobcoach trajecten

Komt een kandidaat in aanmerking voor Jobcoaching, dan stelt de Jobcoach, samen met de kandidaat en de werkgever in het coaching plan de coaching doelen vast. De doelen die gehanteerd worden zijn gelijk aan de doelen die het UWV heeft vastgesteld aan de jobcoaching, te weten:

 • het introduceren van de klant;
 • structuren van het werk;
 • inwerken en trainen van de klant;
 • opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis);
 • begeleiden klant op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken);
 • begeleiding van de klant in de thuissituatie voor zover aan werk gerelateerd.
 • begeleiden van de direct leidinggevende in de omgang met de klant zodanig dat deze de begeleidende rol over kan nemen;
 • Evaluatie en coördinatie[2].


(
Aanvraag)procedure

Werkleerbedrijf Lucrato kent de volgende procedures met betrekking tot jobcoaching:

 1. Opdrachtnemer vraagt middels het formulier Aanvraagformulier jobcoaching[3] jobcoaching aan. Dit formulier dient door alle partijen ondertekend te worden.
 2. Na akkoord van opdrachtgever start de intakefase. Voor deze fase is maximaal 4 uur beschikbaar.
 3. Het resultaat van de intakefase is het coaching plan[4](zie: lucrato.nl) Indien alle partijen (opdrachtnemer, opdrachtgever en kandidaat) akkoord zijn met het plan kan het traject van start.

Het coaching plan voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het beschrijft de leerdoelen van de kandidaat die deelneemt aan het jobcoach traject;
 • de leerdoelen zijn SMART geformuleerd;
 • het plan is door alle partijen ondertekend.
 1. Na akkoord van opdrachtgever kan opdrachtnemer van start met het jobcoachtraject.


Beoordeling van de aanvraag

Bij elke aanvraag voor jobcoaching beoordeelt Werkleerbedrijf Lucrato of er aan de voorwaarden van jobcoaching is voldaan.

 • Is kandidaat aangewezen op jobcoaching?;
 • Voldoet de dienstbetrekking of proefplaatsing aan de voorwaarden genoemd in paragraaf Inkoop&leveringsvoorwaarden.


Vaststelling & bevestiging

De volgende uitgangspunten gelden in het kader van facturatie aan Werkleerbedrijf Lucrato:

 • zonder geaccordeerd plan is er geen overeenkomst tussen opdrachtnemer en werkbedrijf Lucrato;
 • werkbedrijf Lucrato geeft binnen 2 weken na ontvangen van de aanvraag de beslissing af of er gestart kan worden met de intakefase;
 • binnen 4 weken na ontvangst van het coaching plan geeft werkbedrijf Lucrato de beslissing voor de uitvoering van het jobcoach traject af.


Facturatie (van toepassing op externe opdrachtnemers)

De jobcoachorganisatie kan op de volgende momenten een facturatie indienen bij Werkleerbedrijf Lucrato betreffende de jobcoaching

 • intakefase; na indienen coaching plan
 • uitvoerende fase;
  • na 6 maanden bij een traject met de duur van 1 jaar of langer, met daarbij een verantwoordingsrapportage ter onderbouwing van de ingezette uren;
  • bij afsluiting van het traject met daarbij inlevering van de eindrapportage en akkoord consulent.


Correspondentie

De aanvraagformulieren, coachingsplannen of verantwoordingsinformatie moeten verzonden worden naar:

Werkleerbedrijf Lucrato
Afdeling contractbeheer
Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Of e-mailen naar contractbeheer@lucrato.nl

 

[1] Bron: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016

[2] Bron: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016

[3] Zie bijlage Aanvraagformulier

[4] Zie bijlage Coaching plan